INTEGRITETSPOLICY

1. Allmänt

Våtrumsteknik i Skandinavien AB 556416–8275 med tillhörande dotterbolag Mälar-El AB 556611–1943 och Våtrumsgross i Sverige AB 556668–1366 är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.
Sedan 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen GDPR vid hantering av personuppgifter.

Denna integritetspolicy gäller då Våtrumsteknik i Skandinavien AB nedan Våtrumsteknik, tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, information/kommunikation, serviceärenden och övrig kontakt med Våtrumsteknik, inklusive besök på vår hemsida.

Med Kund avses den som köper en vara eller en tjänst av Våtrumsteknik.
Med Leverantör eller Samarbetspartner avses annan, fysisk eller juridisk person eller annat rättsobjekt, som ingått avtal eller på annat sätt har relation med Våtrumsteknik. I de fall personuppgifter hanteras har ett Personuppgiftsbiträdesavtal tecknats.
En personuppgift är en uppgift som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person.
Våtrumsteknik lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part. Hantering av dina personuppgifter sker inte utanför EU.

2. När och varför behandlar vi personuppgifter?

Våtrumsteknik behandlar personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag och avtal gentemot dig som Kund och Samarbetspartner samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Utgångspunkten är att Våtrumsteknik inte ska behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet.
Personuppgifter behandlas i vissa fall för att Våtrumsteknik har rättslig förpliktelse att behandla personuppgifter. I andra fall behandlas personuppgifter för att du som Kund eller Samarbetsparter ingått ett avtal med Våtrumsteknik. Personuppgifter behandlas även på grund av en så kallad intresseavvägning, exempelvis för att kunna skicka erbjudanden till dig som kund om våra varor och tjänster.

3. Vilka personuppgifter behandlar vi?

De personuppgifter Våtrumsteknik samlar in och behandlar är uppgifter som har samband med dig som Kund, eller Samarbetspartner. Dessa är: namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, betalningsuppgifter, kundnummer, Lägenhetsnummer. Det gäller både uppgifter om dig som privatperson och uppgifter om annan, exempelvis kontaktperson på företaget, beställare eller annan fakturamottagare m.fl.

4. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Personuppgifter kan komma att överföras mellan Våtrumstekniks olika dotterbolag, eller andra samarbetspartners i syfte att utföra våra uppdrag. Detta kan exempelvis vara leverantör av ekonomisystem för fakturering etc. och leverantör av IT-system för hantering av projekt och kundkommunikation, registrering av rekryteringsansökan och hantering av garantiärenden. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.
I dessa fall tecknas alltid Personuppgiftsbiträdesavtal.

5. Hur länge sparar vi personuppgifter?

Personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Våtrumsteknik kan komma att spara uppgifterna längre tid om det följer av lag eller för att bevaka Våtrumstekniks rättsliga intressen.

6. Cookies

Våtrumsteknik använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb.
En cookie är en liten textfil, som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator.
Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.
Det finns två typer av cookies.
Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen.
Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

På Våtrumstekniks webbplats används en cookie som vid varje besök ger användaren ett ID-nummer samt sparar inmatad information för att underlätta kommande ifyllnad av formulär.

Du kan förhindra att cookies används genom att ställa in din webbläsare så att den inte tillåter cookies. Om du inte accepterar användning av cookies kan du även stänga webbläsarfönstret. Våtrumsteknik förutsätter att användaren tillåter cookies och garanterar inte full funktionalitet om denna funktion inaktiveras.

7. Dina rättigheter

Du ska alltid kunna känna dig trygg i hur vi behandlar personuppgifter. Genom att skicka en undertecknad begäran har du rätt att få information från Våtrumsteknik om hur vi använder/behandlar de personuppgifter som rör dig. Vi kommer även på din begäran eller på eget initiativ så snabbt som möjligt rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format.
Om du är missnöjd med hur Våtrumsteknik behandlar personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

8. Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om hur vi behandlar personuppgifter.
Du kan alltid skicka e-post till med dina frågor och synpunkter.