Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy

Kvalitetpolicy
Våtrumsteknik är förvissat om att vi genom ett systematiskt förbättringsarbete, kommer att uppnå den övergripande målsättningen att bygga med rätt kvalitet, i rätt tid och för samtliga parter en god ekonomi, vilket skall resultera i nöjda kunder och en god slutprodukt.

Miljöpolicy
Vi ska genom ett målinriktat ledarskap engagera, utbilda och informera alla anställda i miljöfrågor. Arbeta förebyggande och med ständig förbättring i vårt miljöarbete. Följa lagstiftning, förordningar och övriga krav inom miljöområdet. Välja entreprenörer och leverantörer med högt miljömedvetande.

Arbetsmiljö
Verksamhetens arbetsmiljö är att vidtaga åtgärder som säkerställer hälsa och säkerhet för berörda parter. Målet med arbetsmiljöarbetet skall vara att skapa arbetsplatser som är effektiva och som ger den enskilda medarbetaren säkerhet, trivsel, hälsa och därigenom också få bibehålla och attrahera personal.

Våtrumsteknik är ett auktoriserat bygg- och VVS-företag som följer branschreglerna från Säker Vatteninstallation och Byggkeramikrådet.
Vi är även certifierad entreprenör enligt lednings- och produkt­certifierings­systemet BF9K byggbranschens motsvarighet till ISO9001, 14001 och OHSAS 18001.